Fallback header
Verkoopvoorwaarden

Aanmelding

Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door middel van het versturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Telefonische aanmeldingen dienen alsnog via een aanmeldingsformulier schriftelijk bevestigd te worden. Een e-mailaanmelding zal worden gezien als een volledige aanmelding zoals verwacht mag worden via de reguliere inschrijfformulieren. Op de aanmelding geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

De deelnemer ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de inschrijving een ontvangst-bevestiging. De deelnemer ontvangt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training een deelnamebevestiging met trainingsdata, tijden, plaats van training en een routebeschrijving.

Facturering en betaling

Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW. Facturering vindt plaats voorafgaand aan de training. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 werkdagen na uitvoering van de training betaald te worden. Alle kosten, ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de aanmelder. De betalingstermijn is 14 dagen. Betaling geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Censor voor de verandering.

Censor voor de verandering is bevoegd bij uitblijven van betaling door de betalingsplichtige de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en de examens/tentamens te ontzeggen en de relatie met de deelnemer/betalingsplichtige op te zeggen.

Annulering

Trainingen kunnen tot 10 werkdagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt niet bij trainingen die reeds binnen 10 werkdagen aanvangen. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang van de training is het gehele factuurbedrag verschuldigd. Het is bij verhindering van het volgen van de training toegestaan één plaatsvervanger af te vaardigen, mits deze een soortgelijke functie uitoefent als de afgemelde deelnemer en de wijziging vooraf aan Censor voor de verandering wordt gemeld. Verzuim van een bijeenkomst door een deelnemer geeft geen recht op restitutie van een gedeelte van of het gehele factuurbedrag. Bij incompany trainingen blijft bij annulering het gehele factuurbedrag verschuldigd. In overleg zijn de trainingsdata te wijzigen, mits dit binnen 10 werkdagen voor aanvang van de training wordt aangevraagd.

Verhindering

Censor voor de verandering zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen doorgang te doen vinden. Echter, Censor voor de verandering behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van de trainer of anderszins, een training niet door te laten gaan. Bij overbezetting zal, in overleg met de aanmelder/ deelnemer(s), een andere datum voor de training worden vastgesteld. Censor voor de verandering zal echter niet aansprakelijk zijn als de trainingen, om redenen buiten haar invloedssfeer, niet kunnen plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

Censor voor de verandering is nimmer aansprakelijk voor betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die Censor voor de verandering daarvoor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name is Censor voor de verandering niet aansprakelijk voor gevolg- en bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winst-derving en stilstandschade daaronder begrepen, gelden door opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of door derden.

De opdrachtgever is gehouden Censor voor de verandering te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Censor voor de verandering mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Geheimhouding

De deelnemersregistratie van Censor voor de verandering wordt behandeld met inachtneming van de wettelijke privacy-regels. Bij incompany trainingen worden verkregen gegevens vertrouwelijk behandeld door Censor voor de verandering. Auteursrecht Al het trainingsmateriaal en de aanvullende documentatie is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).

Klachten

Als u niet tevreden bent over een van de diensten van Censor voor de verandering, kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Binnen 5 dagen krijgt u bericht over het in behandeling nemen van de klacht. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, in vertrouwelijkheid worden behandeld.

Wanneer uw klacht niet door Censor voor de verandering opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden, te weten een onafhankelijke mediator via de Raad voor Rechtsbijstand. De uitkomst hiervan is voor beide partijen bindend.

Stuur ons een e-mail
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.
Inschrijven QRM-workshop
Inschrijven MCT-workshop
Inschrijven QRM-Spel
Inschrijven Samenwerken
Inschrijven Leidinggeven
Stel een vraag
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Door dit formulier te versturen gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die u heeft ingevuld gebruiken om contact met u op te nemen. Onze privacyverklaring vind u hier.
Inschrijven opleiding
 • MM slash DD slash JJJJ
  mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Aanvragen opleiding
 • MM slash DD slash JJJJ
  mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Inschrijven STAP opleiding
 • MM slash DD slash JJJJ
  mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.
Aanvragen STAP opleiding
 • MM slash DD slash JJJJ
  mm/dd/jjjj
 • Door dit formulier te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring en verkoopvoorwaarden.